07.02-15.06.2024 toimub e-raamatukogu ELLU lugemisbingo. Loe lähemalt siit.
Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele

Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele

Vootele Hansen Ja Aet Kukk

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides,
eeskä t ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõiguste
käsitlemisel. Samu i on materjal kasutatav kutsehariduses ja
täiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete õpetajate välja- ja täiendõppes.
Õppematerjal eeldab, et õppijad on inimõiguste tekke- ning arengulooga juba
üldjoontes kursis ja annab neile teadmistele lisaks lühikese ülevaate
inimõiguste olemusest ning inimõiguste piiritlemisest põhiõigustes.
Nimetatud on ka olulisemad rahvusvahelised inimõigustekonventsioonid.
Lähemalt on käsitletud õigust väärikusele ja heale nimele ning õigust elule,
sest need õigused on aluseks ja sisuks teistele inimõigustele.
Lisalugemiseks on toodud katkendeid kirjandusest, mida võib õpetaja valikul
tunnis kasutada näidete või aruteluteemadena. Kirjandusteosed on valitud
kooskõlas õppekavas oleva soovitatava kirjanduse nimekirjaga ning peaks
seetõ tu olema suures osas õpilastele tu tavad. Piltliku materjalina saab
tundide näitlikustamiseks ja aruteludeks kasutada koomikseid. Lisalugemise
lehekülgedel on ka näidisküsimused. Neid lehekülgi võib õpilastele
paljundada.
Lisatud on „Inimese ja kodanikuõiguste deklaratsioon“, mis võe i vastu 1789.
aastal ja on olnud eeskujuks põhiseaduste põhiõiguste peatükkidele, Ees i
Vabariigi põhiseaduse II peatükk ja ülevaade näitusest, mis käsitleb
inimõigusi Nõukogude Ees is
Viimaks on mõned soovitused õpetajale tunni läbi viimiseks inimõiguste
teemal.

Eeldatav lugemisaeg: 2 t 41 min

Samast kategooriast